Adj fel hirdetést, hogy megtalálhassanak!

Ne csak keress, találjanak meg mások!

Regisztrálás után nézze meg a levélszemét mappát is!!!

Ha üzenetet vár, akkor is ellenőrizze a levélszemét mappát!

A szolgáltatás feltételei

Szolgáltatás feltételei (terms&conditions)

A továbbiakban a https://adameseva.hu megegyezik a https://rexxx.hu - val.

Általános Szolgáltatási Feltételek:                                                                                Don't speak in hungarian? Use google translator!

1. Hirdetésfeladással kapcsolatos általános tudnivalók:

https://adameseva.hu szexpartner kereső honlap azért jött létre, hogy lehetőséget adjon nőknek és férfiaknak - szexuális hovatartozásuktól függetlenül - arra, hogy szexpartnert találjanak erotikus vágyaik kielégítése céljából!

Ennek megfelelően tilos olyan képet, illetve szöveget használni, amely nem a honlap jellegének megfelelő, jogszabályba ütközik,

szerzői jogokat, személyes adatok védelméhez való jogot, kegyeleti jogot és személyhez fűződő jogokat sért,

nem szerepelhet erőszakra irányuló, közbiztonságot, természetet károsító magatartásra buzdító hirdetés,

továbbá tilos felhasználni gyűlöletkeltésre, más emberek nemzeti, vallási, nemzetiségi hovatartozását sértő és gyalázó képeket, kifejezéseket, valamint nem jelentethető meg gyanús, nem kellő,vagy félrevezető információt tartalmazó hirdetés, valamint önkényuralmi jelkép sem.

2. A Hirdetők jogai és kötelezettségei:

a hirdető tudomásul veszi a szolgáltatás használatával együtt járó valamennyi felelősséget és kockázatot ,

figyelembe veszi és kockázatnak tekinti, ha személyes elérhetőségét kihasználva valaki rosszindulatú célra használja adatait, pl. vírust tartalmazó levelet küld a hirdető postafiókjába.

A felhasználó megérti, hogy a www.adameseva.hu szexpartner kereső honlapon megjelentetett képek, adatok, egyéb információk tartalmáért teljes körű felelősséggel tartozik, itt fel is hívnánk a figyelmet arra, hogy mások képeivel történő visszaélések, illetve illegális tartalmak feltöltése hatósági eljárást von maga után.

A felhasználó tisztában van azzal, hogy az oldal szexpartner keresésére jött létre, nem pedig szexuális szolgáltatás hirdetése céljából.

a hirdető garanciában vállalja, hogy képein valóban saját maga szerepel és adatai, jellemzése a valóságot tükrözik.

A felhasználó tudomásul veszi, hogyha bármely pontját megszegi a Szolgáltatási Feltételeknek, úgy a www.adameseva.hu honlap üzemeltetõjének jogában áll törölni a hirdetést.

A szexpartner kereső személy megérti, hogy a honlapot csak a 18. életévüket betöltött személyek használhatják, tekinthetik meg, így vállalja, hogy saját maga már 18. életévét betöltött cselekvőképes személynek minősül.

A Hirdető tudomásul veszi, amennyiben a regisztrációs folyamat végén nem aktiválja a fiókját, a Szolgáltató minden előzetes értesítés nélkül törölheti fiókját.

 

3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltatónak joga van azon felhasználók törlésére, aki felhasználóként regisztrálták magukat, de hirdetést nem adtak fel!!!

A Szolgáltatónak joga van minden olyan képet, információt törölni a honlapról, melyek valamely módon illegálisnak minősülnek, illetve sértő lehet másokra nézve.

A Szolgáltató nem köteles arra, hogy a szexpartner kereső honlapon megjelentetett adatok, képek valódiságát ellenőrizze, illetve nem kötelezhető arra, hogy olyan tényeket keressen, amelyek esetlegesen jogellenesnek minősülhetnek.

A szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogsértések esetén a www.adameseva.hu üzemeltetője a jogszabályok által megkívánt keretek között teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor szüneteltesse, vagy megszüntesse további szolgáltatását, illetve jogot formál a honlap bármilyen fokú változtatására is.

A www.adameseva.hu üzemeltetője törekszik arra, hogy mindenkinek pontos és megbízható információval szolgáljon, így tájékoztatást adjon a szexpartner kereső uraknak/hölgyeknek/pároknak arról, hogy a honlapon elhelyezett hirdetések megbízhatóak, így tartva fenn a szolgáltatás színvonalas működését.

Amennyiben bármely oknál fogva egy hirdető személy adataival, képeivel kapcsolatban bármiféle gyanú merülne fel, esetleges félrevezető információk megjelentetése miatt, a www.adameseva.hu üzemeltetője figyelmezteti az illetékes hirdetőt arról, hogy hirdetése törlésre kerül, amennyiben annak valódisága nem tükröződik hirdetésében, ill. figyelmeztetés nélkül is törölheti a hirdetést.

Ha ennek a hirdetésnek javítása nem történik meg rövid időn belül, a hirdetés törlésre kerül, erről a Szolgáltató értesítést küld a hirdetés feladójának, de ezen törlésről nem kötelező jellegű tájékoztatni a hirdetőt.

 

4. Felelõsség:

A www.adameseva.hu szexpartner kereső honlapon feladott minden egyes információért, feltöltött képekért, adatokért a hirdetés feladóját terheli a felelősség.

A Szolgáltató teljes mértékig kizárja felelősségét mindazokért a károkért, amelyek a honlapon megjelentetett anyagokból származnak. Ebbe szintén beletartozik egy harmadik félnek okozott kár is, valamint vonatkozik még az oldalon megjelenő reklámokra is.

A www.adameseva.hu honlap nevével, szolgáltatásával történő esetleges visszaélések miatt a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás igénybevételéből származó esetleges anyagi és erkölcsi károkért sem.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy az oldalon elhelyezett hirdetések valódiságát ellenőrizze a honlap színvonalas működésének megtartása érdekében.

 

5. Adatvédelemmel kapcsolatos információk:

 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

Adatkezelés

3. §

Személyes adat akkor kezelhető, ha

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha

az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy

a 2. § 2. a) pontjában foglalt adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűnmegelõzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;

egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

4. §

A személyes adatok védelméhez fűződõ jogot és az érintett személyiségi jogait - ha törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűzõdõ más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát (19. §) is, nem sérthetik.

 

Adatfeldolgozás

4/A. §

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége:

5. §

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni.

6. §

Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

 

6. Hírlevél

 

Regisztrációm során hozzájárulok ahhoz, hogy a www.adameseva.hu üzemeltetője időnként hírlevelet küldjön nekem elektronikus formában a regisztrált E-mail címemre.

 

Találkahelyek, randilakások

Ádám és Éva titkos kapcsolatot keresőknek!